เมนู

Civil, Mechanical, Electrical Project Management

เรามีความพร้อมในการดำเนินงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้าในการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและเอกชน เราให้บริการภายใต้หลักการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ตามกรอบเวลา ด้วยคุณภาพงานที่มีมาตรฐาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารโครงการ

กลับไปด้านบน